PROJEKTY UCHWAŁ

NA OBRADY V SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

 DNIA 27 MARCA 2019 R.

 

1.     Projekt Uchwały Nr V.40.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2019.

2.     Projekt Uchwały Nr V.41.2019 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2019-2031.

3.     Projekt Uchwały Nr V.42.2019 w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2020.

4.     Projekt Uchwały Nr V.43.2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Baruchowo oraz określenie granic obwodu publicznej szkoły podstawowej, od dnia 1 września 2019 r.

5.     Projekt Uchwały Nr V.44.2019 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo

na rok 2019.

6.     Projekt Uchwały Nr V.45.2019 w sprawie nadania Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Czarnem.

7.     Projekt Uchwały Nr V.46.2019 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Baruchowo.

8.     Projekt Uchwały Nr V.47.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie sieci wodociągowej w miejscowości Kurowo-Parcele i Patrówek.

9.     Projekt Uchwały Nr V.48.2019 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie stacji uzdatniania wody i studni głębinowej nr 7, zlokalizowanej na dz. nr 297/99 i 297/100 obręb Goreń Duży gmina Baruchowo.