Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2019-03-20

Pismo: IBR.271.09.2019.KG/5                                                                                                     

 

  

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup i sukcesywna dostawa piasku naturalnego, piasku płukanego i pospółki wraz z usługą transportową dla Gminy Baruchowo,

z powodu: wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 UZASADNIENIE

Zamiarem Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu był zakup wraz z sukcesywną dostawą piasku naturalnego, piasku płukanego i pospółki wraz z transportem dla Gminy Baruchowo w ilościach:

a)    piasek naturalny (0-2 mm) - 500 ton,

b)   pospółka (0-8 mm) - 800 ton,

c)    piasek płukany (0-4) - 800 ton.

 

Zakupiony materiał miał być przeznaczony na realizację zadań własnych gminy związanych utrzymaniem i budową ciągów komunikacyjnych i dróg gminnych. Po ponownej analizie przedmiotowego postępowania Zamawiający zauważył, że nie uwzględnił możliwości składania ofert dla poszczególnych elementów materiałowych zamówienia, a tym samym ograniczył w ten sposób konkurencję, ograniczając możliwość dostępu do postępowania mniejszym Wykonawcom, co jest istotne pod kątem prawidłowego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym z uwagi na powyższe,  Zamawiający postanowił unieważnić przedmiotowe postępowanie i ogłosić ponownie.

 

Stanowisko Zmawiającego potwierdza dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 6 P.z.p. który stanowi, że zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. (sygn. akt V Ca 2224/03) "istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie".

 

Powyższe jednoznacznie uniemożliwia Zamawiającemu dalsze prowadzenie postępowania przetargowego, dokonanie oceny ofert i rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w sposób nie naruszający ustawy Prawo zamówień publicznych.                  

 

                                                                                                                                        Zamawiający

                                                                                                                                      

                                                                                                                                       Zastępca Wójta

                                                                                                                                     Krzysztof Grudziński