Baruchowo dnia: 2019-03-11

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.06.2019.KG                                                                                                 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 08/03/2019 o godz. 11:00.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 27 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Biuro Inżynierskie "TeeS"

ul. Okrzei 54/52

87-800 Włocławek

62 975.00 zł

zgodnie z projektem umowy

 

zgodnie z projektem umowy

2

Biuro Projektów Budowlanych Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 56/202

80-241 Gdańsk

49 200.00 zł

zgodnie z projektem umowy

 

zgodnie z projektem umowy

3

PROJBUD

mgr inż. Jarosław Marzec

Gagowy Nowe 2

87-840 Lubień Kujawski

33 000.00 zł

zgodnie z projektem umowy

 

zgodnie z projektem umowy

 

 

Zamawiający