OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 28.02.2019 r., nr ogłoszenia: 519878-N-2019)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami w zakresie proceduralnym i merytorycznym jest: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową lub przebudową dróg na terenie Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi, 71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane, 71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego

Przedmiotem niniejszej postępowania jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na następujących zadaniach:

a) Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo - granica gminy/województwa od km 0+000 do km 0+939;

b) Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo;

c) Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842.

1. Do ogólnych obowiązków Inspektora nadzoru branży drogowej (koordynatora wszystkich branż) należy:

1) Koordynacja i nadzór Inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności nad realizacją Zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.), oraz przepisami polskiego prawa, w szczególności obowiązków i praw określonych w art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane.

2) Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania;

3) Zapewnienie stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynacja swojej działalności z wymogami Zamawiającego, tak aby zapewnić należyty przebieg realizacji zadania;

4) Dostosowanie czasu pracy do czasu pracy wykonawcy robót oraz wymagań Zamawiającego tak, aby nie następowały opóźnienia w realizacji zadania;

5) Udział w odbiorach częściowych i odbiorze końcowym robót budowlanych;

6) Zachowanie poufności informacji objętych tajemnicą handlową lub zawodową;

7) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez Zamawiającego, a dotyczących przedmiotowej inwestycji,

2. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy:

1) Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) Sprawdzanie jakości wykonywanych robót budowlanych i stosowania przy wykonywaniu tych robót wyrobów zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.);

3) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania;

4) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest ponadto zobowiązany do:

1) Uczestnictwa w przekazaniu placu budowy Wykonawcy robót budowlanych;

2) Kontroli zgodności i prawidłowości realizacji robót z dokumentacją projektową, zasadami i warunkami określonymi w decyzjach o pozwoleniu na budowę, SIWZ, przedmiarem robót, ofertą wykonawcy robót budowlanych, zawartą umową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;

3) Sprawnego zarządzania inwestycją w sposób umożliwiający:

a) kontrolę i rejestrację postępu robót,

b) kontrolę finansowania,

c) rejestrację zmian;

4) Uzgodnienia Harmonogramu rzeczowo - finansowego przedstawionego przez Wykonawcę robót budowlanych, zgodnie z którym będzie realizowany i rozliczany finansowo przedmiot Umowy;

5) Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla właściwego procesu budowlanego;

6) Potwierdzanie faktycznie wykonywanych robót i sprawowanie nadzoru nad usunięciem wad i usterek przez Wykonawcę robót budowlanych, wydawanie poleceń i instrukcji Wykonawcy robót budowlanych celem prawidłowego i rzetelnego wykonania robót określonych w umowie;

7) Sporządzania i przechowywania dokumentacji dotyczącej prowadzonego nadzoru;

8) Badań, pomiarów, zlecenia i wykonania ekspertyz, kontrolnych badań laboratoryjnych i pomiarów geodezyjnych w razie potrzeb wykonywanych robót;

9) Udzielania Wykonawcy robót budowlanych wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących danego zadania;

10) Udziału w odbiorach częściowych i końcowym;

11) Egzekwowania od Wykonawcy robót budowlanych obsługi geodezyjnej i inwentaryzacji powykonawczej robót;

12) Przegląd, ocena kompletności oraz zgodności dokumentacji powykonawczej ze stanem istniejącym i dostarczenie jej do Zamawiającego;

13) Przygotowanie wraz z Wykonawcą robót budowlanych na dzień odbioru końcowego niezbędnej dokumentacji i wniosku do PINB celem zgłoszenia zakończenia robót;

14) Rozliczenia umowy na roboty budowlane w przypadku jej rozwiązania przed wykonaniem całości przedmiotu zamówienia;

15) Kontrolowania przestrzegania przez Wykonawcę robót budowlanych zasad BHP oraz utrzymywana porządku na terenie budowy;

16) Zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót budowlanych wobec Zamawiającego;

17) Identyfikowania wszędzie, gdzie jest to możliwe, ryzyk powstania potencjalnych roszczeń ze strony Wykonawcy robót budowlanych i stron trzecich oraz informowania o tym Zamawiającego z propozycjami sposobów zapobiegania tym roszczeniom;

18) Powiadomienia Zamawiającego o wszelkich roszczeniach Wykonawcy robót budowlanych oraz rozbieżnościach między dokumentacją Zamawiającego, a stanem faktycznym na terenie budowy;

19) Rozpatrywania roszczeń Wykonawcy robót budowlanych i przedstawiania Zamawiającemu stanowiska w odniesieniu do nich;

20) W przypadku, gdy wszczęty zostanie spór sądowy miedzy Zamawiającym a Wykonawcą robót budowlanych, dotyczący realizacji inwestycji, udzielenie wsparcia Zamawiającemu, poprzez przedstawienie wyczerpujących informacji i wyjaśnień dotyczących sporu oraz jednoznacznego stanowiska Inspektora nadzoru co do przedmiotu sporu;

21) Udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją inwestycji;

22) Obsługa w okresie gwarancji i rękojmi poprzez:

a) Nadzór nad usunięciem usterek stwierdzonych w trakcie końcowego odbioru i w trakcie okresu gwarancji i rękojmi oraz protokolarne potwierdzenie ich usunięcia;

b) Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych z udziałem Zamawiającego.

4. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo:

1) Wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych oraz informacji i dokumentów potwierdzających zastosowanie przy wykonywaniu robót budowlanych wyrobów, zgodnie z art. 10, a także informacji i dokumentów potwierdzających dopuszczenie do stosowania urządzeń technicznych;

2) Żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma prawa do następujących działań bez wiedzy i zgody Zamawiającego:

1) Do zwolnienia żadnej ze Stron z żadnego obowiązku, zobowiązania ani odpowiedzialności objętej Projektem;

2) Dokonywania zmian w projekcie innych niż zmian realizacyjnych wynikających z postanowień umowy z Wykonawcą robót budowlanych;

3) Wprowadzania zmian przewidzianych postanowieniami umowy, powodujących zwiększenie kwoty umowy z Wykonawca robót budowlanych;

4) Dopuszczenia do zwiększenia kwoty umowy z Wykonawcą robót budowlanych z innych powodów.

6. Przy robotach, wymagających ustanowienia inspektorów nadzoru inwestorskiego w zakresie różnych specjalności, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru robót w tych specjalnościach oraz koordynowania ich czynności na budowie.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót dostępnych na stronie Zamawiającego pod adresem:

a) http://www.bip.baruchowo.pl/?a=6629

b) http://www.bip.baruchowo.pl/?a=6590

c) http://www.bip.baruchowo.pl/?a=6722

8. Wartość netto poszczególnych robót kształtuje się następująco:

a) 735.029,84 zł dla zadania pn.: Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo - granica gminy/województwa od km 0+000 do km 0+939;

b) 2.100.564,79 zł dla zadania pn.: Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191063C w miejscowości Baruchowo;

c) 451.676,31 zł dla zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 Z uwagi na obszerną treść ogłoszenia, szczegółowe informacje zawarte zostały w załączniku o nazwie Ogłoszenie o zamówieniu oraz załacznikach do SIWZ.