Informacja o zmianach ogłoszenia o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony na: Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842

(zamieszczone w BZP w dniu 16/01/2019, nr ogłoszenia: 504380-N-2019)

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

ZMIANY W OGŁOSZENIU

 

Tekst zmieniony

 

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst

W ogłoszeniu jest:

W ogłoszeniu powinno być:

4

 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842. 1.1. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842. Początek przebudowywanego odcinka rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą nr 191024C, a zakończenie odcinka w km 0+842 zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, miejscami utwardzoną z licznymi zadoleniami. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą. Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na: 1) wykonaniu pełnej konstrukcji drogi poprzez: a) wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm b) wykonanie warstwy wiążącej AC 11W 50/70 gr. 3 cm c) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm d) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm e) wykonanie warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm 2) wykonaniu zjazdów bitumicznych poprzez: a) wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 5 cm b) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm c) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm d) wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm 3) wykonaniu utwardzonych obustronnie poboczy o szer. 75 cm (utwardzone KŁSM fr. 0/31 gr. 20cm); 4) Profilowaniu skarp i częściowego umocnienia skarp płytami ażurowymi; 5) Wykonaniu odwodnienia poprzez wykonanie ścieku z korytek typu muldowego szer. 60cm, na zakończeniu którego należy wykonać studnie rewizyjną fi. 100 cm zakończoną wpustem żeliwnym D400. 1.2. Charakterystyka projektowanej drogi: a) Kategoria drogi: gminna, b) Prędkość projektowa: 40 km/h, c) Długość - 1610 m, d) Szerokość nawierzchni drogi: zmienna 3,50 m, e) Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia asfaltowa, f) Rodzaj poboczy: utwardzone o szerokości 0,75 m. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. 3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek. 5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlano - wykonawczych i przedmiarach robót. 6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842. 1.1. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842. Początek przebudowywanego odcinka rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą nr 191024C, a zakończenie odcinka w km 0+842 zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, miejscami utwardzoną z licznymi zadoleniami. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą. Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na: 1) wykonaniu pełnej konstrukcji drogi poprzez: a) wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm b) wykonanie warstwy wiążącej AC 11W 50/70 gr. 3 cm c) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm d) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm e) wykonanie warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm 2) wykonaniu zjazdów bitumicznych poprzez: a) wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 5 cm b) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm c) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm d) wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm 3) wykonaniu utwardzonych obustronnie poboczy o szer. 75 cm (utwardzone KŁSM fr. 0/31 gr. 20cm); 4) Profilowaniu skarp i częściowego umocnienia skarp płytami ażurowymi; 5) Wykonaniu odwodnienia poprzez wykonanie ścieku z korytek typu muldowego szer. 60cm, na zakończeniu którego należy wykonać studnie rewizyjną fi. 100 cm zakończoną wpustem żeliwnym D400; 6) Wykonaniu barier ochronnych na odcinku o długości 13,0 mb w km. 0+842, zabezpieczających uczestników ruchu przed zjechaniem ze skarpy, podczas manewru zawracania. 1.2. Charakterystyka projektowanej drogi: a) Kategoria drogi: gminna, b) Prędkość projektowa: 40 km/h, c) Długość - 1610 m, d) Szerokość nawierzchni drogi: zmienna 3,50 m, e) Rodzaj nawierzchni - nawierzchnia asfaltowa, f) Rodzaj poboczy: utwardzone o szerokości 0,75 m. 2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (robotnicy fizyczni, operatorzy maszyn i sprzętu znajdującego się na budowie), z wyłączeniem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne. Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy wykonujący czynności wymienione powyżej, będą zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 poz. 1502, z późn. zm.). Każdorazowo na żądanie Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę z pracownikami wykonującymi czynności, o których mowa powyżej. Wymogi, o których mowa powyżej, dotyczą również podwykonawców. Dane osobowe zawarte w dokumentach, o których mowa powyżej winny być anonimizowane. 3. Prace stanowiące przedmiot umowy będą nadzorowane przez Zamawiającego pod względem budowlanym. Wszelkie rozwiązania szczegółowe, w tym przewidziane do zastosowania materiały mają być konsultowane bezpośrednio z Zamawiającym i wyznaczonym przez Zamawiającego nadzorem budowlanym. 4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji usunięcia wad i usterek przez okres minimum 60 miesięcy od daty końcowego odbioru robót. W wymienionym terminie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad i usterek. 5. Szczegółowy zakres realizacji przedmiotu zamówienia przedstawiony został w projektach budowlano - wykonawczych i przedmiarach robót. 6. Zastosowanie rozwiązań równoważnych: Podane w niniejszej Specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót nazwy własne (pochodzenie, producent, itd.) mają jedynie charakter pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Produkt równoważny to taki, który ma te same cechy funkcjonalne, co wskazany w dokumentacji konkretny z nazwy lub pochodzenia produkt. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego w specyfikacji produktu oraz powinien mieć parametry nie gorsze niż wskazany produkt.

 

Tekst dodany

 

Miejsce, w którym należy dodać

Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:

 

 

 

 

 

 Baruchowo dnia: 2019-01-28