Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.02.2019.KG/5

Baruchowo dnia: 2019-01-28

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W punkcie 3.1. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia ppkt. 1.1 otrzymuje brzmienie:

1.1. Projekt obejmuje przebudowę drogi gminnej nr 191068C w miejscowości Grodno, gm. Baruchowo w km 0+000 do km 0+842. Początek przebudowywanego odcinka rozpoczyna się na skrzyżowaniu z drogą nr 191024C, a zakończenie odcinka w km 0+842 zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Istniejąca droga posiada nawierzchnię gruntową, miejscami utwardzoną z licznymi zadoleniami. W stanie istniejącym pobocza gruntowe są przerośnięte trawą. Przebudowa drogi gminnej polegać będzie na:

1) wykonaniu pełnej konstrukcji drogi poprzez:

  a) wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 3 cm

  b) wykonanie warstwy wiążącej AC 11W 50/70 gr. 3 cm

  c) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm

  d) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm

  e) wykonanie warstwa odcinająca z piasku gr. 10cm

2) wykonaniu zjazdów bitumicznych poprzez:

  a) wykonanie warstwy ścieralnej AC 8S 50/70 gr. 5 cm

  b) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/31 z zaklinowaniem gr. 10cm

  c) wykonanie podbudowa z KŁSM 0/63 gr. 15cm

  d) wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10cm

3) wykonaniu utwardzonych obustronnie poboczy o szer. 75 cm (utwardzone KŁSM fr. 0/31 gr. 20cm);

4) Profilowaniu skarp i częściowego umocnienia skarp płytami ażurowymi;

5) Wykonaniu odwodnienia poprzez wykonanie ścieku z korytek typu muldowego szer. 60cm, na zakończeniu którego należy wykonać studnie rewizyjną fi. 100 cm zakończoną wpustem żeliwnym D400;

6) Wykonaniu barier ochronnych na odcinku o długości 13,0 mb w km 0+842, zabezpieczających uczestników ruchu przed zjechaniem ze skarpy, podczas manewru zawracania.