OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo

(zamieszczone w BZP w dniu 24.12.2018 r., nr ogłoszenia: 664205-N-2018)

 

I.      Zamawiający

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Tel.: 54 284 56 82

Faks: 54 284 58 48

e-mail: gmina@baruchowo.pl

adres strony internetowej: www.baruchowo.pl

Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z Wykonawcami jest w zakresie proceduralnym i merytorycznym: Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta tel. (54) 274 55 47

 

II.    Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: przetarg nieograniczony.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”.

III.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej: www.bip.baruchowo.pl

IV.    Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo

Wspólny Słownik Zamówień: 71400000-2 - Usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu, 71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

1. Przedmiotem zamówienia jest Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części Gminy Baruchowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym zwanego dalej  "Projektem Planu".

2. Obszar planu w granicach administracyjnych gminy wynosi 102 ha. Projekt planu, będzie opracowywany w granicach administracyjnych gminy z podziałem na trzy etapy. Każdy etap dotyczy innego fragmentu terenu gminy. Na każdy etap, będzie prowadzona odrębna procedura planistyczna. Plany poszczególnych etapów, będą uchwalane niezależnie, a kolejność ich uchwalania nie ma znaczenia.

3. Obszar objęty Projektem planu z podziałem na trzy etapy ilustrują załączniki nr 1-3 do wzoru umowy.

4. Podstawą prawną opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest:

a) Uchwała Nr XLII.290.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Goreń Duży.

b) Uchwała Nr XLII.291.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego w miejscowości Goreń Duży.

c) Uchwała Nr XLII.292.2018 Rady Gminy Baruchowo z dnia 12 kwietnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baruchowo dla obszaru położonego przy drodze powiatowej w miejscowości Skrzynki.

5. Projekt planu należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164, poz. 1587), ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz innymi aktami prawa regulującymi zagadnienia planowania i zagospodarowania przestrzennego.

6. Ustalenia projektu planu należy formułować w sposób jednoznaczny i wykluczający możliwość ich dowolnej interpretacji.

7. Harmonogramy rzeczowo - finansowe (stanowiące załączniki do niniejszej umowy) określają zakres prac dla danego etapu. Określone w harmonogramie części stanowią przedmiot odrębnego odbioru i rozliczenia.

8. Każdy z trzech etapów projektu planu, będzie obejmował taki sam zakres prac tj.:

1) wykonanie inwentaryzacji urbanistycznej dla obszaru projektu planu,

2) wykonanie projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowaniem ekofizjograficznym,

3) przygotowanie projektów stosownych dokumentów wynikających z procedury planistycznej, o której mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projektów uchwał Rady Gminy Baruchowo,

4) wprowadzenie do projektu planu zmian wynikających z:

- uzyskanych uzgodnień, opinii i uwag, o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- ewentualnych uchwał Rady Gminy Baruchowo podjętych w trybie art. 19 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- sporządzenie dokumentacji prac planistycznych , o której mowa w § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

6) reprezentowanie Zamawiającego na sesjach Rady Gminy Baruchowo na posiedzeniach komisji Rady Gminy Baruchowo, na posiedzeniach Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej, a także w trakcie wyłożenia przedmiotowego projektu planu do publicznego wglądu oraz na innych spotkaniach, których konieczność wyniknie w tracie procedury oraz realizacji zadania w przypadkach i terminach wskazanych przez Zamawiającego,

9. Projekt planu (każdego z dziewięciu etapów) należy sporządzić w zapisie elektronicznym (płyta CD/DVD - nośnik elektroniczny do odczytu i wydruku) i w technologii wektorowej w formacie dxf, lxf i shp z uwzględnieniem uzgodnionego z Zamawiającym rozwarstwienia oraz w edytorze aktów prawnych koniecznym do publikacji tekstu w dzienniku urzędowym. Wyklucza się technologie pseudo wektorowe jak np. COREL Draw, ADOBE Ilustrator, itp.

Niezależnie od powyższego, projekt planu należy wykonać w wersji papierowej, w tym rysunki planu (kolor) w skali 1:2000. Zapisy projektu planu obejmować muszą ustalenia tekstowe i graficzne.

10. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca (bez dodatkowego wynagrodzenia) jest zobowiązany do merytorycznego udziału w procedurach rozstrzygania zaskarżeń do sądu administracyjnego uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz uczestnictwa w spotkaniach, których konieczność organizacji wyniknie w trakcie prowadzenia tych postępowań (w przypadkach i terminach wskazanych przez Zamawiającego).

11. Szczegółowy rodzaj i zakres zamówienia oraz terminy wykonania poszczególnych prac określone zostały we wzorze umowy oraz w załączniku do wzoru umowy (Harmonogramem rzeczowo - finasowym).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowego postepowania zawarte sa w ogłoszeniu o zamówieniu zawartym poniżej i załącznikach.