Baruchowo dnia: 2018-12-24

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Znak sprawy: IBR.271.23.2018.KG                                                                                                 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Bezgotówkowy zakup paliwa do samochodów będących własnością Gminy Baruchowo oraz paliwa do samochodów i innych pojazdów oraz urządzeń, którego zakup finansowany jest również ze środków Gminy Baruchowo w latach 2019-2020

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 24/12/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 300 000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Farma Wiatrowa Bogusławice S.C.

Rakutowo 106A

87-820 Kowal

279 490.00 zł

zgodnie z terminem określonym w umowie

nie dotyczy

14 dni

 

 

Zamawiający