W sprawie:
w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III.25.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woj. Kuj.-Pom.