Baruchowo dnia: 2018-12-18

 

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.22.2018.KG                                                                                                 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo.

 

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 18/12/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 2.300.000.00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Konsorcjum (lider: Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.)

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

2.828.857,59 zł

od 01.05.2019 do 30.09.2019

60 miesiące

zgodnie z projektem umowy

2

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 

Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

2.583.694,69 zł

od 01.05.2019 do 30.09.2019

60 miesiące

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający