Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-12-04

Znak sprawy: IBR.271.22.2018.KG/5                                                                                                 

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Przebudowa dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

W punkcie 3. Opis przedmiotu zamówienia  punkty 1.1 i 4 otrzymują brzmienie jak poniżej:

1.1. Projekt obejmuje przebudowę dróg gminnych nr 191061C, 191062C i 191033C w miejscowości Baruchowo o łącznej długości 0,819 km. Początek odcinka drogi:

a) o nr 191061C stanowi krawędź jezdni drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin, a zakończenie odcinka w km 0+167 na skrzyżowaniu z drogą gminną nr 191062C;

b) o nr 191062C stanowi skrzyżowanie z drogą nr 191061C, a zakończenie odcinka w km 0+340 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 2920C;

c) o nr 191063C stanowi skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2920C, a zakończenie odcinka w km 0+312 na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 191062C;

Istniejące drogi posiadają nawierzchnię bitumiczną posiadającą liczne spękania reologiczne oraz zaniżenia. Chodniki wzdłuż drogi nr 191061C i 191062C wykonane z kostki brukowej betonowej, posiadają ubytki i wyszczerbienia.

Projektowana przebudowa dróg o łącznej długości 0,819 km polegać będzie na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość średnio 4 cm w celu nadania projektowanych spadków oraz zapobieżeniu nadmiernemu wyniesieniu projektowanej niwelety. Konstrukcja jezdni zakłada ułożenie siatki szklanej wstępnie zatapianej w asfalcie oraz ułożenie dwóch warstw bitumicznych. Nawierzchnia bitumiczna będzie wykonana z mieszanki mineralno-asfaltowej w dwóch warstwach: warstwa wiążąca grubości 4 cm i warstwa ścieralna grubości również 4 cm.

Ponadto dla drogi o nr 191061C:

a) dodatkowo wzdłuż jezdni zaprojektowane są miejsca do parkowania równoległego o nawierzchni bitumicznej, które oddzielone będą od jezdni oznakowaniem poziomym. Miejsca postojowe zlokalizowane w km 0+097 - 0+150 wymagają poszerzenia nawierzchni bitumicznej. W początkowym odcinku drogi, tj 0+007 - 0+060 projektowane są miejsca postojowe o nawierzchni z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej koloru grafitowego i krawężnikach drogowych granitowych.;

b) wzdłuż całego odcinka jezdni projektowany jest obustronny chodnik z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej w dwóch kolorach (do uzgodnienia z Zamawiającym) i krawężnikach drogowych granitowych. Szerokość chodnika przyjęto 2,0 m (bezpośrednio przy krawędzi pasa ruchu) oraz 1,5 m w obrębie miejsc postojowych.

c) po obu stronach jezdni wzdłuż chodników projektowane jest nowe oświetlenie drogowe (zgodnie z projektem elektrycznym - przy czym Zamawiający informuje o możliwości zmiany przyjętego w projekcie rozwiązania słupów oświetleniowych na zaproponowane w załączniku do SIWZ - Propozycja oświetlenia drogowego), likwidacja starego oświetlenia drogowego wraz z betonowymi słupami i skablowanie linii zasilającej obiekty zlokalizowane wzdłuż drogi zgodnie z dokumentacją projektową i przedmiarem robót;

Ponadto dla drogi o nr 191062C:

a) dodatkowo wzdłuż całego odcinka jezdni projektowany jest obustronny chodnik z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej w dwóch kolorach (do uzgodnienia z Zamawiającym) i krawężnikach drogowych granitowych.;

b) dodatkowo projektuje się oświetlenie przejścia dla pieszych zasilane solarnie wraz ze znakiem aktywnym D-6

4. Zamawiający informuje iż:

a) nawierzchnia chodników winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 6 cm w kolorystyce białej i grafitowej, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego chodnika zawierającego ww. kolory Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

b) nawierzchnia wjazdów winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 8 cm w kolorystyce grafitowej, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego wjazdów Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

c) nawierzchnia miejsc parkingowych winna zostać wykonana z kostki brukowej szlachetnej śrutowanej o grubości 8 cm w kolorystyce grafitowej z oddzielonymi miejscami postojowymi kostką w kolorze białym, przy czym ostateczne rozwiązanie co do układu kolorystycznego chodnika zawierającego ww. kolory Zamawiający przekaże na etapie realizacji;

d) dla dróg nr 191061C i 191062C zastępuje się krawężniki drogowe betonowe krawężnikami drogowymi granitowymi.