<>

Baruchowo dnia: 2018-11-29

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.19.2018.KG                                                                                                 

 

 INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo – granica gminy/województwa

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 29/11/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.200.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

1 279 096.93 zł

w okresie

od 01.04.2019 r.

do 31.07.2019 r.

60 miesiące

30 dni

2

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

1 087 539.31 zł

w okresie

od 01.04.2019 r.

do 31.07.2019 r.

60 miesiące

30 dni

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

904 086.70 zł

w okresie

od 01.04.2019 r.

do 31.07.2019 r.

60 miesiące

30 dni

 

Zamawiający