Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-11-23

Pismo: IBR.271.19.2018.KG/4                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-11-20 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Budowa drogi gminnej nr 191023C Trzebowo – granica gminy/województwa,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

 

1.      Wnosimy o wskazanie zjazdów pod którymi należy zastosować przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 40 cm, pozycja 56 przedmiaru oraz podania sposobu wykończenia przepustów. Brak zaznaczenia w PZT oraz w projekcie.

2.      Wynosimy o wskazanie właściwych grubości warstw jezdni. W projekcie warstwy wiążąca i ścieralna mają po 3 cm natomiast w przedmiarze  warstwy wiążąca i ścieralna mają po 4 cm.

3.      Z uwagi na rozliczenie ryczałtowe wnosimy o zmianę formy kosztorysu składanego wraz z ofertą, z kosztorysu szczegółowego na kosztorys uroszczony.

4.      Wnosimy o możliwość fakturowania częściowego (raz w miesiącu) podczas realizacji zadania.

 

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

 

Ad. 1. Z uwagi na nieobecność projektanta spowodowaną urlopem, Zamawiający nie ma możliwości podania informacji o lokalizacji przedmiotowych zjazdów. Tym samym na potrzeby wyceny proszę przyjąć wielkości zwarte w przedmiarze robót. Jednocześnie informujemy, iż przepusty należy zakończyć ściankami oporowymi przepustu rurowego ze skrzydełkami.

Ad. 2. Zamawiający informuje, iż grubości warstw jezdni jakie należy przyjąć do wyceny i wykonania to 4 cm dla warstwy wiążącej i 4 cm dla warstwy ścieralnej.

Ad. 3. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z oferta kosztorysu w formie uproszczonej.

Ad. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na fakturowanie częściowe. Płatność nastąpi w trybie przedstawionym w projekcie umowy.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Zamawiający