W sprawie:
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019

Data uchwały:
2018-10-29

Numer uchwały:
XLIX.332.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko – Pomorskiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2019 r.