Baruchowo dnia: 2018-10-31

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

 

Znak sprawy: IBR.271.16.2018.KG/5                                                                                             

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa kruszywa wapiennego

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30/10/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 60.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Transport-Handel-Usługi Krzysztof Wasielewski

Czołpin 12

88-210 Dobre

68,88 zł za 1 tonę

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

zgodnie z projektem umowy

 

 

 Zamawiający