Baruchowo dnia: 2018-10-26

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.15.2018.KG                                                                                                 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 26/10/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.000.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

1.752 000,00 zł

zgodnie z projektem umowy

nie dotyczy

zgodnie z projektem umowy

 

 

Zamawiający