Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-10-23

Znak sprawy: IBR.271.15.2018.KG/6                                                                                                   

 

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie załącznika nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, poprzez nadanie mu brzmienia jak w załączniku do niniejszego powiadomienia.