Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-10-23

Pismo: IBR.271.15.2018.KG/5                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-10-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Baruchowo oraz realizowanie usług związanych z utrzymaniem czystości i porządku na obszarze gminy,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

1. Kiedy Zamawiający udostępni zał. nr 9 (wg SIWZ), gdyż nie widnieje on z innymi dokumentami na BIP Zamawiającego?

2. O jaki czas Zamawiający wydłuży termin składania ofert, w związku z późniejszym udostepnieniem załącznika nr 9 na BIP Zamawiającego, a który to załącznik ma istotny wpływ na przygotowanie oferty?

3. Czy należy rozumieć, iż za kryterium nr 2, odległość bazy od granic gminy, każdy oferent, który spełnia wymagania w sprawie bazy, mówiące o minimalnej odległości 60 km (wg wymagań zawartych w rozporządzeniu), dostanie pełną punktację?

4. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający będzie ocenia…ł kryterium odległość bazy od granicy, skoro wymagane warunki jakie musi spełniać przedsiębiorca zostały określone w odpowiednim rozporządzeniu przez ustawodawcę, a które musi spełnić oferent przystępując do zamówienia?

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający udostępnił załącznik nr 9 w dniu 19 października. Najprawdopodobniej z powodów technicznych nie został on uwidoczniony w dniu 18 pod ogłoszeniem o zamówieniu.

Ad. 2. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia czasu na składanie ofert.

Ad. 3. Nie, kryterium nr 2 „Położenie bazy magazynowo - transportowej” punktowane jest zgodnie z informacją zawartą pod kryterium. Im bliżej położona granic gminy Baruchowo baza magazynowa, tym większa liczba punktów. Zgodnie z opisem kryterium największą liczbę punktów otrzyma wykonawca mający bazę magazynowo – transportowa na terenie Gminy Baruchowo. W sytuacji gdy Wykonawca spełni wymagania ustawowe i zlokalizuje bazę w odległości 60 km od granicy gminy, zgodnie z informacją zawartą po kryterium otrzyma 0 punktów. Ponadto Zamawiający pragnie przypomnieć, iż zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) - Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy.

Ad. 4. Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) - Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo - transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy. Na podstawie tego przepisu Zamawiający określił kryterium nr 2 „Położenie bazy magazynowo - transportowej”, w myśl którego wykonawca posiadający bazę magazynowo – transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady otrzyma największą liczbę punktów, natomiast im dalej od granicy gminy z której terenu odbierać będzie odpady tym mniejsza liczba punktów.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

 

 

Zamawiający