Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-10-12

 Pismo: IBR.271.10.2018.KG/5

 

 Wg rozdzielnika

 

Korekta odpowiedzi

na zapytania w sprawie SIWZ

 

 

 Szanowni Państwo,

 

W związku z udzielonymi w dniu wczorajszym odpowiedziami na pytania zadane w dniach od 4 do 8 października 2018 roku w sprawie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności Gminy Baruchowo, niniejszym informujemy, iż Zamawiający dokonuje korekty odpowiedzi na pytania z dnia 11.10.2018, poprzez zastąpienie podanych odpowiedzi informacjami zawartymi poniżej.

 

Było:

Pytanie 13. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?

b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?

c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?

d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?

e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?

f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?

g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?

i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali - jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?

j) Dokumentacja fotograficzna budynków.

 

Odpowiedź 13:

a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?

b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?

c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?

d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?

e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?

f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?

g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?

i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali - jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?

j) Dokumentacja fotograficzna budynków.

 

Winno być:

Pytanie 13. Prosimy o podanie informacji dla każdego z budynków/lokali nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji:

a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?

b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny?

c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?

d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków?

e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób?

f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP?

g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje?

h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie?

i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali - jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?

j) Dokumentacja fotograficzna budynków.

 

Odpowiedź 13: Zamawiający informuje że,

a) Czy w budynkach/lokalach podłączone są media?  - podłączona jest energia elektryczna

b) W jakich latach były przeprowadzone remonty w budynkach/lokalach  nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji i jaki jest ich stan techniczny? – nie było przeprowadzanych remontów, stan techniczny zgodnie z załącznikiem nr 6 tabela nr 2

c) Czy i jakie szkody w przeszłości były w budynkach/lokalach nieużytkowanych/wyłączonych z eksploatacji?  - nie było szkód

d) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są wpisane do rejestru zabytków? – nie jest

e) Czy budynki/lokale nieużytkowane/wyłączone z eksploatacji są ogrodzone, dozorowane, jeśli tak w jaki sposób? – nie są dozorowane

f) Jaka jest odległość od budynków/lokali do OSP lub PSP? – ok 1,5 km

g) Czy są na bieżąco konserwowane wszystkie instalacje? – budynek nie posiada przeglądów

h) Czy w nieużytkowanych budynkach/lokalach znajduje się mienie? – nie znajduje się

i) Jakie jest przeznaczenie budynków/lokali - jakie Zamawiający ma plany w stosunku do budynków nieużytkowanych?  - Zamawiający nie ma planów wobec tego budynku

j) Dokumentacja fotograficzna budynków. – Zamawiający nie dysponuje dokumentacją fotograficzną

 

 

Było:

Pytanie 28. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt. zabezpieczenia znajdującego się tam mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt. dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

 

Odpowiedź 28: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

 

Winno być:

Pytanie 28. Prosimy o podanie informacji czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje punktami selektywnej zbiórki odpadów. Jeżeli tak, to prosimy o podanie lokalizacji, informacji nt. zabezpieczenia znajdującego się tam mienia, składowania, rodzaju składowanych odpadów, informacje nt. dalszego przekazywania odpadów i zabezpieczeń p/pożarowych i p/kradzieżowych.

 

Odpowiedź 28: Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. PSZOK znajduje się na terenie działki nr 146/1 obok oczyszczalni ścieków w Baruchowie. Teren jest ogrodzony oraz podłączony pod system alarmowy. Na terenie PSZOK znajduje się łącznie 6 pojemników na odpady o pojemnościach: 115 i 250 kg. Pozwolenie na prowadzenie PSZOK zgodnie z decyzją Starosty Włocławskiego. PSZOK przyjmuje m. in.:

- papier i tekturę, plastik, metal i szkło,

- odpady ulegające biodegradacji,

- przeterminowane leki, chemikalia,

- zużyte baterie i zużyte akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

- odpady zielone.

- zużyte opony,

- meble i odpady wielkogabarytowe,

-  popiół,

- odpady budowlane i rozbiórkowe,

- folie po kiszonkach, worki po nawozach,

Do PSZOK-u nie są przyjmowane odpady powstające w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. Odbiorem segregowanych odpadów zajmują się specjalistyczne firmy.

 

Było:

Pytanie 29. Prosimy o podanie informacje jakie budynki/budowle, na jaką SU mają zostać objęte ochroną w ramach PSZOK?

Odpowiedź 29: W chwili obecnej proszę o przyjęcie wartości podanych w załączniku nr 6.

Winno być:

Pytanie 29. Prosimy o podanie informacje jakie budynki/budowle, na jaką SU mają zostać objęte ochroną w ramach PSZOK?

Odpowiedź 29:  Na terenie PSZOK znajduje się jedynie zadaszona wiata, pod którą przechowywane są kontenery z odpadami. Zakres i SU zgodnie z programem ubezpieczenia.

 

Było:

Pytanie 77. Zamawiający w Części III Zamówienia w II Zakresie ubezpieczenia podał, że ochroną ubezpieczenia ma być objęte 7 jednostek OSP. Z uwagi na powyższe prosimy o podanie ilości osób, które podlegają wskazanym jednostką i maja zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem OSP.

 

Odpowiedź 77: Patrz odpowiedź na pytanie nr 8

Winno być:

Pytanie 77. Zamawiający w Części III Zamówienia w II Zakresie ubezpieczenia podał, że ochroną ubezpieczenia ma być objęte 7 jednostek OSP. Z uwagi na powyższe prosimy o podanie ilości osób, które podlegają wskazanym jednostką i maja zostać objęte dobrowolnym ubezpieczeniem OSP.

 

Odpowiedź 77: Patrz odpowiedź na pytanie nr 45