Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-10-11

Znak sprawy: IBR.271.10.2018.KG                                                                                                    

 

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach  SIWZ

 

Dotyczy: zmiany zapisów SIWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na:

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), w postępowaniu prowadzonym w trybie przetarg nieograniczony, na Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo, dokonuje zmian zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie:

1.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 9 klauzula nr 32

 

Było:

32. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

Jest:

32. Klauzula składowania - w przypadku szkód powstałych w skutek zalania mienia Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za mienie składowane bezpośrednio na podłodze oraz mienie na nim się znajdujące. Odpowiedzialność w powyższym zakresie dotyczy również mienia znajdującego się w pomieszczeniach położonych poniżej poziomu gruntu. Dla mienia składowanego bezpośrednio na podłodze poniżej poziomu gruntu limit odpowiedzialności wynosi 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

 

2.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 19 pkt b

 

Było:

b. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny, w tym przepięcia i przetężenia;

 

Jest:

b. odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez prąd elektryczny, w tym przepięcia i przetężenia;

limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;

 

3.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 21 pkt z                                         

 

Było:

z. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego;

 

Jest:

z. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z pełnieniem funkcji inwestora lub inwestora zastępczego; limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe; 

 

4.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 22 pkt oo

 

Było:

oo. odpowiedzialność za szkody, w tym szkody w środowisku naturalnym, w związku z transportem odpadów w postaci płynnej.

 

Jest:

oo. odpowiedzialność za szkody, w tym szkody w środowisku naturalnym, w związku z transportem odpadów w postaci płynnej. Limit odpowiedzialności 500 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;   

5.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 29 i 30

 

Było:

Budynki i budowle

rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa (zgodnie z załącznikiem nr 6)

system ubezpieczenia: na sumy stałe,

Wykaz budynków i budowli w tabeli - wykaz budynków i budowli w załączniku nr 6

Łączna suma ubezpieczenia: 27 861 652,827zł

 

Jest:

Budynki i budowle

rodzaj wartości: wartość księgowa brutto, wartość odtworzeniowa (zgodnie z załącznikiem nr 6)

system ubezpieczenia: na sumy stałe,

Wykaz budynków i budowli w tabeli - wykaz budynków i budowli w załączniku nr 6

Łączna suma ubezpieczenia: 29 239 132,49 zł

 

6.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 21 pkt dd

 

Było:

dd. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych (OC hotelarza), w tym szkody wynikające z zatruć pokarmowych. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego;

 

Jest:

dd. odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem usług hotelowych (OC hotelarza), w tym szkody wynikające z zatruć pokarmowych. Ochrona obejmuje również sprzęt elektroniczny (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterię, gotówkę, dokumenty, klucze i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego;

limit odpowiedzialności 100 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;     

 

7.      Zmiana treści Programu Ubezpieczenia w zał. Nr 5 str. 6 klauzula nr 17

 

Było:

17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka, przy czym po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.

 

Jest:

17. Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych - Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania. Uznaje się one za wystarczające o ile w momencie szkody były sprawne, konserwowane zgodnie z zaleceniami producenta oraz zgodne z przepisami prawa. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo do przeprowadzenia lustracji ryzyka, przy czym po przeprowadzeniu lustracji Ubezpieczyciel nie będzie domagał się wprowadzenia zabezpieczeń ponad te, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa lub są określone w OWU jako minimalne dla uznania odpowiedzialności Ubezpieczyciela. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku.