Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-10-10

 

Pismo: IBR.271.10.2018.KG/3                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

                                                                                                                           

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o przedłużeniu terminu składania ofert

 

Szanowni Państwo,

W związku z postępowaniem prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetargu przetarg nieograniczony, na: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Baruchowo, działając na podstawie art. 38 ust 6 ustawy, uprzejmie Państwa informujemy, iż Zamawiający postanowił przedłużyć termin składania ofert o 6 dni.

Z przyczyn wskazanych powyżej termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 2018-10-12 na dzień 2018-10-18. Tym samym termin otwarcia ofert ulega zmianie z dnia 2018-10-12 na dzień 2018-10-18.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie miejsce oraz godzina składania i otwarcia ofert.

 

 

 

Zamawiający