Baruchowo, 05.09.2018r.

IBR.6733.5.5.2018

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r. poz.1073 zez zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo, wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

przebudowie sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 191023C w miejscowości Trzebowo na działkach o nr ewid. 11, 21/13 i 19/5 obręb ewidencyjny Trzebowo, gmina Baruchowo., gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:00.

                                                                                             

                                                                                                          Krzysztof Grudziński

                                                                                                          Zastępca Wójta

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej rzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Trzebowo.