Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2018-07-24

Pismo: IBR.271.09.2018.KG/3                                                                                                                    

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie Zaproszenia do składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów zawartych w zaproszeniu do składania ofert prowadzonego w trybie uproszczonym (pozaustawowym) art. 4 pkt 8 – wartość netto zamówienia nie przekracza 30.000 Euro na: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”.

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

1.      Oferty można składać częściowe czy tylko i wyłącznie na całe zamówienie?

2.      Czy dopuszczacie Państwo złożenie oferty na sprzęt, który posiada kilka funkcji określonych w warunkach przetargu?

3.      Z uwagi na to, że przedmiot zamówienia podlega przepisom ustawy o wyrobach medycznych i obligatoryjne jest zgłoszenie zestawu ratowniczego PSP R1 do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prosimy o wyjaśnienie czy na potwierdzenie dopuszczenia wyrobu do obrotu Zamawiający wymaga przedłożenia zgłoszenia w/w zestawy do Rejestru Wyrobów Medycznych do oferty przetargowej?

4.      Czy Zamawiający wymaga, aby deska ortopedyczna była w kolorze żółtym? Kolor żółty ułatwia kontrolę stanu poszkodowanego, szybciej widać wszelkie krwawienia poszkodowanego niż na innych ciemniejszych kolorach. Czy zamawiający wymaga, aby pasy do deski ortopedycznej były kodowane kolorami z metalowymi klamrami oraz zapinane na obrotowe, metalowe zatrzaski?

5.      Minimalne wymagania KSRG określa podstawowy rodzaj asortymentu do wyposażenia zestawu R1. Czy Zamawiający, mając na uwadze ekonomię użytkowania wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku?

6.      Proszę o informację czy do defibrylatora wymagany jest klucz pediatryczny i zestaw szkoleniowy?

7.      Proszę o podanie producenta węży hydraulicznych lub producenta sprzętu, dla którego będą zakupione węże.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Ad. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Ad. 2. Ilość zamówionego asortymentu musi być zgodna z ilością określoną w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza zmniejszenia ilościowego sprzętu z uwagi na posiadanie przez niego kilku funkcji określonych w warunkach przetargu, natomiast dopuszcza możliwość dostarczenia sprzętu, który będzie spełniał jeszcze inne funkcje niż podstawowe określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.

Ad. 3. Tak, Zamawiający wymaga przedłożenia do oferty przetargowej zgłoszenia zestawu ratowniczego PSP R1 do Rejestru Wyrobów Medycznych.

Ad. 4. Zamawiający nie wymaga, aby deska ortopedyczna była w kolorze żółtym. Natomiast Zamawiający wymaga, aby pasy do deski ortopedycznej były kodowane kolorami z metalowymi klamrami oraz zapinane na obrotowe, metalowe zatrzaski.

Ad. 5. Zamawiający wymaga, aby wyposażenie było wielorazowego użytku.

Ad. 6. Tak, do defibrylatora wymagany jest klucz pediatryczny i zestaw szkoleniowy.

Ad. 7. Producentem sprzętu i węży hydraulicznych jest LUKAS.

 

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano Zaproszenie do składania ofert.

 

Zamawiający