Wójt Gminy Baruchowo informuje, iż w związku z zatwierdzeniem nowej taryfy dotyczącej zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Baruchowo nastąpi zmiana ceny jednego metra sześciennego odprowadzanych ścieków. Nowa taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 Nowa taryfa przewiduje następującą zmianę cen:

Rodzaj ceny

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena netto dotycząca taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług [zł/m3]

4,64

4,84

5,04

Cena netto ponoszona przez Gminę Baruchowo [zł/m3]

5,76

5,82

5,90

Suma - cena netto usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

10,40

10,66

10,94

 

Rodzaj ceny

W okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

W okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy

Cena brutto dotycząca taryfowej grupy odbiorców – gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług [zł/m3]

5,01

5,23

5,44