Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo, 2018-07-11

Znak sprawy: IBR.271.09.2018.KG                                                                                             

 

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Zapraszamy Państwa Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na: Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości

 

I.          OPIS PRTZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą do Zamawiającego sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości - Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zgodnie z umową nr DFS-7211-507/18 z dnia 28.06.2018 r., tj.:

a)    defibrylator AED zgodny z wytycznymi KSRG                              - 2 kpl.

b)    torba PSP R-1 z kompletem szyn Kramera i deską ortopedyczną  - 3 kpl.

c)     Latarka akumulatorowa kątowa                                                - 6 sztuk.

d)    Zestaw węży hydraulicznych                                                     - 1 kpl.

e)    Pilarka do drewna                                                                    - 3 kpl.

f)     Zbijak do szyb hartowanych                                                      - 1 szt.

g)    Nóż do pasów bezpieczeństwa                                                  - 1 szt.

h)    Detektor napięcia                                                                     - 1 szt.

i)      Przenośny zestaw oświetleniowy                                               - 2 kpl.

j)     Sprzęt do oznakowania terenu akcji                                           - 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do zaproszenia (Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia).

CPV: 35110000-8, 35112000-2

 

II.        WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1.1       W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w ogłoszeniu oraz w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

1.2       O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia następujące warunki:

Lp.

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

2

Zdolność techniczna lub zawodowa

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące  zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

3

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

1.3       Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca musi dostarczyć następujące dokumenty i oświadczenia:

a)    inne wymagane dokumenty:

Lp.

Wymagany dokument

1

Formularz oferty

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3

Umowa na wykonanie dostawy

1.4       Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

 

III.      PRZYGOTOWANIE OFERTY

1.5       Ofertę należy:

a)    złożyć w formie pisemnej (osobiście, listem, faxem) na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 4 do dnia 2018-07-31 do godz. 10:00.

b)    opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na  . Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP z terenu Gminy Baruchowo w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Znak sprawy: IBR.271.09.2018.KG”

IV.TERMIN WYKONANIA:

1.6    Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: data zakończenia: 2018-08-31,

 

V.         KONTAKT Z WYKONAWCĄ

Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:                                          

1

Krzysztof Grudziński - Zastępca Wójta

tel. (54) 274 55 47 e-mail inwestor@baruchowo.pl

VI.       Istotne postanowienia umowy:

1.7       Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

VII.     Inne:

Do spraw nieuregulowanych w niniejszym zaproszeniu mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr

Nazwa załącznika:

1

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału

2

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3

Umowa na wykonanie dostawy

4

Formularz oferty