<>

Baruchowo, dn. 2018.07.09

 

IBR.6733.4.3.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 09.07.2018r. wystąpił do Zarządu Zlewni we Włocławku PGW WP, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Starosty Powiatowego we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

Przebudowie sieci elektroenergetycznej kolidującej z projektowaną przebudową drogi gminnej nr 191023C w miejscowości Trzebowo na działkach o nr ewid. 11, 21/13 i 19/5 obręb ewidencyjny Trzebowo, gmina Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:00.

 

 

                                                                                               Krzysztof Grudziński

                                                                                               Zastępca Wójta

 

 

                                              

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Trzebowo.