Zarządzenie Nr 49/2010

Wójta Gminy Baruchowo

z dnia 31 grudnia 2010 r.

 

w sprawie partycypacji przyszłych użytkowników w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie Gminy Baruchowo

 

 

 

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.1. Przystępuje się do realizacji projektu pn.: „Budowa przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Baruchowo”, którego realizacja następować będzie w podziale na etapy związane z ogłaszanymi konkursami w zakresie gospodarki ściekowej.

 

2. W kosztach projektu partycypować będą:

1)      Gmina Baruchowo,

2)      właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Baruchowo.

 

3. Projekt będzie realizowany pod warunkiem uzyskania środków przez Gminę Baruchowo ze źródeł zewnętrznych oraz po spełnieniu przez przyszłych użytkowników następujących warunków:

1)      złożenia deklaracji o wyrażeniu zgody na użyczenie nieruchomości oraz na partycypację w kosztach budowy,

2)      podpisania umowy użyczenia nieruchomości,

3)      podpisania umowy na partycypację w kosztach budowy.

 

4. Ustala się koszty partycypacji przez przyszłego użytkownika przydomowej oczyszczalni ścieków na poziomie:

a)    2.800 zł (słownie: dwa tysiące osiemset złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przydomowej;

b)   3.300 zł (słownie: trzy tysiące trzysta złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przydomowej z drenażem rozsączającym w kopcu filtracyjnym;

c)    3.600 zł (słownie: trzy tysiące sześćset złotych) jako partycypację w kosztach budowy oczyszczalni przydomowej z przepompownią ścieków podczyszczonych i drenażem rozsączającym w kopcu filtracyjnym.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2011 r.