Baruchowo dnia: 2018-05-16

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.05.2018.KG                                                                                                 

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na: Budowa dwóch budynków rekreacji indywidualnej wraz z zagospodarowaniem terenu

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 15/05/2018 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 120 000.00 zł brutto.

 

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

243 825.36 zł

od dnia podpisania umowy do 30.11.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

BMB Budownictwo Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Wojska Polskiego 34/9

09-500 Gostynin

498 150.00 zł

od dnia podpisania umowy do 31.01.2019 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

Zamawiający