W sprawie:
w sprawie uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2018


Data uchwały:
2018-03-15

Numer uchwały:
XLI.285.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewóztwa Kujawsko-Pomorskiego