Baruchowo, 02.03.2018r.

IBR.6733.1.4.2018

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r. poz.1073) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo,
wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Baruchowo na działkach nr ewid. 222, 225/3, 226/1, 236/27, 235/25, 236/28, 236/5, 236/15, 236/33, 236/65, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:00.

 

                                                                                              Krzysztof Grudziński

                                                                                              Zastępca Wójta

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.