Baruchowo, 2018.02.22

IBR.6733.1.5.2017

OBWIESZCZENIE

      o zakończeniu zbierania materiałów w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

    Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 10 § 1 oraz 73 § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) zawiadamia, że w związku
z postępowaniem prowadzonym na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo dla inwestycji celu publicznego polegającej na:

przebudowie drogi gminnej w miejscowości Baruchowo na działkach nr ewid. 222, 225/3, 226/1, 236/27, 235/25, 236/28, 236/5, 236/15, 236/33, 236/65, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo

zakończono zbieranie materiału dowodowego w powyższej sprawie.

Stosownie do treści art. 10 § 1  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257), zawiadamia się strony o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym w wymienionej sprawie w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, 87-821 Baruchowo, pokój nr 5
w godzinach od 8.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku oraz wypowiedzenia się na piśmie, przed wydaniem decyzji, co do zebranych dowodów i materiałów, w terminie 7 dni od dnia ukazania się zawiadomienia.

Po tym terminie decyzja zostanie wydana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w aktach sprawy.

                                                                                 

 

                                                                                                          Krzysztof Grudziński

                                                                                                          Zastępca Wójta

                                              

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

  1. Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,
  2. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo.
  3. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo