Baruchowo, dn. 2018.02.01

IBR.6733.1.3.2018

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

- Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 01.02.2018r. wystąpił do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Powiatowego Zarządu Dróg we Włocławku z/s w Jarantowicach, Starosty Powiatowego we Włocławku o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

dla inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie drogi gminnej w miejscowości Ba-ruchowo na działkach nr ewid. 222, 225/3, 226/1, 236/27, 235/25, 236/28, 236/5, 236/15, 236/33, 236/65, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo.

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:00.

                                                                                              

Krzysztof Grudziński

                                                                                                          Zastępca Wójta

                                            

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.