W sprawie:
zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki
przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy,zasady wynagradzania za godziny ponadwymiarowe


Data uchwały:
2018-01-23

Numer uchwały:
XL.275.2018

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.