Baruchowo, 15.01.2018r.

IBR.6733.1.1.2018

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji

 o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wójt Gminy w Baruchowie, Zgodnie z art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2017r.. poz. 1073 ze zm.), zawiadamia się, że na wniosek z dnia 11.01.2018r., Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 - 821 Baruchowo wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Baruchowo, na terenach nieruchomości oznaczonych nr 222, 225/3, 226/1, 236/27, 235/25, 236/28, 236/5, 236/15, 236/33, obręb ewidencyjny Baruchowo, gmina Baruchowo

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i uwagi w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. Nr 5 w godz. 8: 00 do 14:00.

                                                                                              Krzysztof Grudziński

                                                                                              Zastępca Wójta

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Baruchowo.