W sprawie:
uchwalenia programu rewitalizacji gminy Baruchowo na lata 2018-2023

Data uchwały:
2017-12-20

Numer uchwały:
XXXIX.269.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego