PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY RADY GMINY BARUCHOWO

 DNIA 20 GRUDNIA 2017 R.

 

1.     Projekt uchwały nr XXXIX.263.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

2.     Projekt uchwały nr XXXIX.264.2017 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2018.

3.     Projekt uchwały nr XXXIX.265.2017 w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2018-2028.

4.     Projekt uchwały nr XXXIX.266.2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2018.

5.     Projekt uchwały nr XXXIX.267.2017 w sprawie uchwalenia gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na rok 2018.

6.     Projekt uchwały nr XXXIX.268.2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Baruchowo na lata 2016-2023.

7.     Projekt uchwały nr XXXIX.269.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Baruchowo oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

8.     Projekt uchwały nr XXXIX.270.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie studni głębinowej.

9.     Projekt uchwały nr XXXIX.271.2017 w sprawie określenia zasad i trybu nadawania tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Baruchowo” i „Zasłużony dla Gminy Baruchowo”.