Baruchowo dnia: 2017-12-12

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.14.2017.KG                                                                                                 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa dróg gminnych nr 191021C i 191033C na trasie skrzyżowanie z drogą wojewódzką nr 265 - Kurowo Babia

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 12/12/2017 o godz. 10:15.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.950.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

2 475 774.73 zł

od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

2 924 375.76 zł

7 dni od dnia przekazania placu budowy przez Zamawiającego do 31.07.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

2 512 806.36 zł

od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

2 470 962.60 zł

od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

Konsorcjum (lider: Invest Development Sp. z o.o.)

ul. Kaliska 11

87-860 Chodecz

2 720 142.54 zł

od dnia podpisania umowy do 31.07.2018 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 

 Zamawiający