PROJEKTY UCHWAŁ NA OBRADY XXXVIII SESJI RADY GMINY BARUCHOWO

DNIA 29 LISTOPADA 2017 R.

 

1.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.255.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

2.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.256.2017 w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Marii Kretkowskiej w Baruchowie.

3.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.257.2017 w sprawie uchwalenia programu rewitalizacji dla gminy Baruchowo.

 

4.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.258.2017 w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Baruchowo w 2018 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

5.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.259.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od  nieruchomości oraz formy poboru podatku.

 

6.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.260.2017 w sprawie przyjęcia średniej ceny skupu  żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego oraz formy poboru podatku.

 

7.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.261.2017 w sprawie przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna  jako podstawy do naliczenia podatku leśnego oraz formy poboru podatku.

 

8.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.262.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2018.

 

9.       Projekt uchwały Nr XXXVIII.263.2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek ochotniczej straży pożarnej na 2018 rok.