Baruchowo dnia: 2017-11-10

Zakład Gospodarki Komunalnej

i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: ZGK.04.2017                                                                                                             

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na:

Zakup i dostawa używanej Koparko - ładowarki wraz z osprzętem w leasingu operacyjnym

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) przekazuje informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert odbyło się w dniu 10/11/2017 o godz. 10:30.

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 200.000,00 zł brutto.

W wyznaczonym terminie oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Nr oferty

Nazwa (firma)

i adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

1

Konsorcjum EFL S.A. i JACKOP

(lider: Europejski Fundusz Leasingowy SA)

pl. Orląt Lwowskich 1

53-605 Wrocław

230 072.15 zł

7 dni

3 miesiące

 

 

 

Zamawiający

 

            Marcin Majewski