Baruchowo, 12.04.2017r.

IBR.6733.2.6.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 Ustawy
o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz.778 ze zm.) zawiadamia, że na wniosek Gminy Baruchowo, Baruchowo 54, 87 – 821 Baruchowo,
z pełnomocnictwa, której występuje Wiesław Malecki, zam. ul. Jeżynowa 8, 87-800 Włocławek wydano decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych, przewidziane do realizacji na działkach o nr ew. 307, 391, 237/32, 237/26, 238/24, 237/21, 242, 237/8, 368, 369, 367, 385, 404, 405, 406, 407/10, 407/1, 238/11, 238/17, 238/30, 238/35, obręb ewidencyjny Goreń Duży oraz działkę nr 284/1 obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się z dokumentacją
w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 14:00.

 

 

 

                                                                                              Krzysztof Grudziński

                                                                                              Zastępca Wójta

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.       Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

  1. Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,
  2. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży
  3. Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki