Baruchowo dnia: 2017-03-27

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.06.2017.KG/13                                                                                          

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika retencyjnego oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Baruchowo odbyło się w dniu 27/03/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:

części 1 zamówienia w wysokości: 1.100.000,00 zł brutto;

części 2 zamówienia w wysokości:    500.000,00 zł brutto;

Oferty złożyli:

Nr oferty

Nr

zadania

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

1

ROSMOSIS - Wawrzyniak Sp. z o.o.

Perzyce 46

63-760 Zduny

1.474.189,51 zł

do 31.07.2017 r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

1

EUROAQUA Sp. z o.o., Sp. k.

Bobrownicka 13A

61-306 Poznań

1.735.086,65 zł

od 04.05.2017 r. do 31.07.2017 r.

60 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

2

Firma Handlowo-Usługowa KRZYŚ  Krzysztof Wiśniewski

Jaranowo 22

87-704 Bądkowo

782.280,21 zł

od 01.08.2017 r. do 30.04.2018 r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

1

WODNER II Kazimierz Żurawski

Ner Kolonia 22

99-222 Wartkowice

1.597.167,51 zł

do 31.06.2017 r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

5

2

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa Sp. z o.o.

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

699.503,90 zł

od 01.08.2017 r. do 30.04.2018 r.

82 miesiące

zgodnie z projektem umowy

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

Zamawiający