Projekty uchwał na obrady XXIX sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 24 marca 2017 r.

1.     Projekt Uchwały Nr XXIX.209.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

2.     Projekt Uchwały Nr XXIX.210.2017 w sprawie przekształcenia oddziału przedszkolnego w przedszkole samorządowe.

3.     Projekt Uchwały Nr XXIX.211.2017 w sprawie funduszu sołeckiego na rok budżetowy 2018.

4.     Projekt Uchwały Nr XXIX.212.2017 w sprawie uchwalenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Baruchowo na rok 2017.

5.     Projekt Uchwały Nr XXIX.213.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

6.     Projekt Uchwały Nr XXIX.214.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2017-2025.

7.     Projekt Uchwały Nr XXIX.215.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej.