Baruchowo, dn. 2017.03.09

 

IBR.6733.2.3.2017

 

OBWIESZCZENIE

o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji

 

Wójt Gminy w Baruchowie, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.

– Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 4 Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.), zawiadamia, że w dniu 09.03.2017r. wystąpił do Kujawsko – Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku, Starosty Powiatowego we Włocławku oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o uzgodnienie projektu decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na:

 

Budowie oświetlenia drogowego w ciągu działek rekreacyjnych, przewidziane do realizacji na działkach o nr ew. 307, 237/32, 237/26, 237/21, 242, 237/8, 368, 369, 367, 385, 404, 405, 406, 407/10, 238/11, 238/17, 238/30, 238/35, obręb ewidencyjny Goreń Duży oraz działkę nr 284/1 obręb ewidencyjny Skrzynki, gmina Baruchowo

 

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym przedsięwzięciem mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Baruchowo, pok. nr 5 w godz. 8:00 do 15:00.

 

 

                                                                                  Krzysztof Grudziński

                                                                                  Zastępca Wójta

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez:

1.      Zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Baruchowo: www.bip.baruchowo.pl,

2.      Zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Baruchowo,

3.      Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Goreń Duży

4.       Zmieszczenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Skrzynki