Baruchowo dnia: 2017-02-21

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.04.2017.KG                                                                                                

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Baruchowie odbyło się w dniu 21/02/2017 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 1 100 000.00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

EURODOM Jarosław Dąbkowski

Tłuchówek 44

87-650 Tłuchowo

1 400 000.00 zł

do 31.07.2017r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

2

GLOBAL  SYSTEMS 

Marcin Balcerzak

ul. Żeromskiego 27

09-500 Gostynin

1 330 000.00 zł

do 31.07.2017r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

3

"Zakład Blacharski Lesław Wiliński" Mariusz Wiliński

ul. Żelazne Wody 50A

87-800 Włocławek

1 197 448.09 zł

do 31.07.2017r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

4

Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD Wojciech Szwech

ul. Dębowa 37

09-400 Płock

1 265 670.00 zł

do 31.07.2017r.

120 miesięcy

zgodnie z projektem umowy

 Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. 

Zamawiający