W sprawie:
trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Data uchwały:
2017-02-07

Numer uchwały:
XXVIII.203.2017

Podjęta przez:
Radę Gminy Baruchowo

Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.