Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

Baruchowo dnia: 2017-02-03

Pismo: IBR.271.03.2017.KG/6                                                                                                     

 

 

Wg rozdzielnika

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

o unieważnieniu postępowania

 

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na:

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 0+800,

z powodu: wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodujących, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 
UZASADNIENIE

Zamiarem Zamawiającego jest wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych, jednakże z uwagi na ograniczone możliwości finansowe, Zamawiający posiłkuje się środkami zewnętrznymi. W związku z faktem, iż wniosek złożony przez Zamawiającego na dofinansowanie nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna dotyczył nieruchomości gruntowej nie stanowiącej własności gminy (właściciel Skarb państwa, trwały zarząd: Gmina Baruchowo) nie mógł on otrzymać dofinansowania. Tym samym Zamawiający podjął decyzję o zmianie dofinansowanego zadania i ogłoszeniu postępowania przebudowę nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Zawada Piaski od km 0+000 do km 0+800 z uwagi na fakt, iż działka na której znajduje się droga jest własnością Gminy Baruchowo i może otrzymać dofinansowanie zgodnie z zapisami wytycznych związanymi z otrzymaniem dofinansowania do modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, pochodzących z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji, zamiast wcześniej

 

W trakcie prowadzonego postępowania przetargowego, z uwagi na nacisk innych samorządów i uzasadnione obawy co do czasu potrzebnego na przeprowadzenie procedury komunalizacji, Urząd marszałkowski wyraził zgodę na dofinansowanie dróg będących w zarządzie gmin, pod warunkiem rozpoczęcia procedury komunalizacyjnej. Wobec powyższego prowadzenie przedmiotowego postępowanie jest niezasadne i nieekonomiczne, gdyż wykluczony został czynnik uniemożliwiający realizacje wcześniejszego zadania, ponadto w chili obecnej realizacja zakresu prac objętych projektem nie leży w interesie publicznym Zamawiającego.

 

Stanowisko Zmawiającego potwierdza dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt 6 P.z.p. który stanowi, że zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub udzielenie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2003 r. (sygn. akt V Ca 2224/03) "istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania objętego postępowaniem o zamówienie publiczne, która w określonych warunkach powoduje, iż dalsze kontynuowanie postępowania przetargowego narusza interes publiczny, któremu miało służyć to postępowanie".

 

Powyższe jednoznacznie uniemożliwia Zamawiającemu dalsze prowadzenie postępowania przetargowego, dokonanie oceny ofert i rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania w sposób nie naruszający ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Zamawiający