Projekty uchwał na obrady XXVIII sesji Rady Gminy Baruchowo dnia 7 lutego 2017 r.

1.     Projekt uchwały nr XXVIII.203.2017 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla prowadzonych na terenie Gminy Baruchowo niepublicznych przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji.

2.     Projekt uchwały nr XXVIII.204.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

3.     Projekt uchwały nr XXVIII.205.2017 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Kurowo Parcele gm. Baruchowo.

4.     Projekt uchwały nr XXVIII.206.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości, stanowiącej własność gminy Baruchowo.

5.     Projekt uchwały nr XXVIII.207.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Lokalnego Programu Rozwoju Gminy Baruchowo na lata 2012-2020.

6.     Projekt uchwały nr XXVIII.208.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Baruchowo na rok 2017.

7.     Projekt uchwały nr XXVIII.209.2017 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia ujednoliconego tekstu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Baruchowo na lata 2017-2025.