Baruchowo dnia: 2016-12-30

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.23.2016.KG/14                                                                                              

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Okna odbyło się w dniu 30/12/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 150.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

165.424,42 zł

od 01.06.2017 do 30.09.2017

84 miesiące

do 30 dni

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

168.712,45 zł

od 01.06.2017 do 30.09.2017

84 miesiące

do 30 dni

3

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

152.607,55 zł

od 01.06.2017 do 30.09.2017

84 miesiące

do 30 dni

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

157.111,27 zł

od 01.06.2017 do 30.09.2017

84 miesiące

do 30 dni

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

Zamawiający