Baruchowo dnia: 2016-12-16

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.21.2016.KG                                                                                              

 

  

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Baruchowo odbyło się w dniu 16/12/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 300.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Firma Inżynieryjno - Drogowa "DROGTOM" Sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10

87-800 Włocławek

314.448,70 zł

od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

60 miesięcy

30 dni

2

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A.

Kobylarnia 8

86-061 Brzoza

248.306,03 zł

od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

60 miesięcy

30 dni

3

Włocławskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.  Nowa Wieś

ul. Jana Pawła II 7

87-853 Kruszyn

279.101,45 zł

od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

84 miesiące

30 dni

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych

Sp. z o.o.

ul. Kardynała Wyszyńskiego 13

99-300 Kutno

302.357,12 zł

od 01.06.2017 r. do 31.08.2017 r.

61 miesięcy

30 dni

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, zobowiązani są przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

Zamawiający

 

       Zastępca Wójta

        Krzysztof Grudziński