Baruchowo dnia: 2016-12-06

Gmina Baruchowo

Baruchowo 54

87-821 Baruchowo

 

Znak sprawy: IBR.271.20.2016.KG                                                                                              

 

 

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert:

Otwarcie ofert na: Zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego autobusu minimum 22-osobowego (Kierowca + 21 miejsc siedzących) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym także poruszających się na wózkach inwalidzkich odbyło się w dniu 06/12/2016 o godz. 10:30.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 366.000,00 zł brutto.

Oferty złożyli:

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena oferty

Termin wykonania

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

POLSTER S.C. Jacek Kuczyński, Waldemar Linda

ul. Jana Styki 16 64-920 Piła

341.940,00 zł

do 28.02.2017r.

na silnik i podzespoły - 60 miesięcy;

na powłokę lakierniczą - 48 miesięcy;

na perforację korozyjną nadwozia - 144 miesiące

30 dni

 

Zamawiający informuje, iż Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

 

 

Zamawiający